• Produktförsäkring

Överklagan

Om vi inte är överens 

Vår målsättning är nöjda kunder och det är värdefullt för oss att få ta del av dina synpunkter, oavsett om du är nöjd eller anser att det finns områden där vi kan bli bättre. Vår förhoppning är att ditt ärende ska kunna klaras upp genom en dialog mellan oss.

 

I första hand

Om du inte är nöjd med beslutet i ett ärende och önskar en omprövning, eller om du inte är nöjd med hur ärendet hanterats, ber vi dig vända dig till en ansvarig på avdelningen som kan se över ditt ärende. För snabbast återkoppling ber vi dig mejla info@trygghetsavtal.se. Vill du hellre skriva ett brev är adressen Moderna Försäkringar, Produktskadecenter, Box 7830, 103 98 Stockholm.

För att så effektivt som möjligt kunna hjälpa till med klagomålet, vänligen ange ditt namn, skadenummer samt vad du är missnöjd med. Ditt skadenummer finner du högst upp till höger i ditt beslutsbrev. Har du kompletterande information eller underlag som avdelningen inte tagit del av tidigare ber vi dig även att skicka med detta.

 

I andra hand

Vi rekommenderar att du i första hand följer anvisningarna enligt ovan; det är ofta tillräckligt för att situationen ska klaras upp. Om du inte är nöjd med vårt beslut kan du begära en prövning av ditt ärende i Moderna Försäkringars Överprövningsnämnd genom att vända dig till Klagomålsansvarig. Vi ber dig beskriva vad du anser är fel i beslutet samt ange namn och skadenummer.

Du når Klagomålsansvarig genom att mejla:

klagomalsansvarig@modernaforsakringar.se

Vill du hellre skriva ett brev är adressen:

Moderna Försäkringar, Klagomålsansvarig, Box 7830, 103 98 Stockholm.

 

Moderna Försäkringars Överprövningsnämnd


Nämnden är fristående från skade- och säljorganisationen och består av en jurist som är ordförande och en Kundombudsman. Nämnden prövar både konsument- och företagsärenden och sammanträder ungefär varannan vecka. Du kan inte personligen närvara vid nämndsammanträdet men Kundombudsmannen har till uppgift att ta till vara dina intressen och framföra dina synpunkter.

De flesta ärenden kan prövas av nämnden men det finns några undantag, till exempel ärenden som inte först har omprövats på berörd avdelning och klagomål som inkommit mer än ett år efter att Moderna Försäkringar meddelat slutligt beslut i ärendet. Om du vill få ett ärende prövat av nämnden, kontakta Klagomålsansvarig. Prövningen är kostnadsfri.

 

Val av utbytesprodukt


Som försäkringstagare är du, vid ersättningsbar totalskada eller stöld genom inbrott i ditt hem, fritidshus eller kontor, berättigad ersättning i form av ny, funktionsmässigt likvärdig produkt. I första hand väljs en ersättningsprodukt av samma modell och märke. I de fall där produkten funnits på marknaden i över ett år har modellen ofta utgått ur tillverkarens sortiment. I dessa fall väljs den modell som är närmast likvärdig när det gäller egenskaper och specifikationer. Det betyder att design, fabrikat och tillbehör kan komma att skilja sig från det försäkrade objektet. Ytterligare information om försäkringen finner du i ditt försäkringsvillkor.

 

Är du missnöjd med din ersättningsprodukt?


Om du inte är nöjd med den produkt du blivit erbjuden, kan du överklaga beslutet genom att klicka på länken nedan och skicka oss dina synpunkter

Webbformulär, Överklagan av produktval

 

Andra vägar för rådgivning och prövning

 

Opartisk rådgivning

Du som är privatperson kan få kostnadsfri hjälp i frågor som rör försäkring eller skadereglering genom att kontakta Konsumenternas Försäkringsbyrå. För mer information, se www.konsumenternas.se eller ring 0200-22 58 00.

Det går även bra att vända sig till den kommunala konsumentvägledningen för råd och hjälp; vissa kommuner tar emot besök medan andra kan erbjuda vägledning via mejl och telefon. För att se vad just din kommun erbjuder, se www.konsumentverket.se.

 

Allmänna Reklamationsnämnden

Du som är privatperson har möjlighet att göra en anmälan till Allmänna Reklamationsnämnden (ARN). ARN prövar kostnadsfritt tvister mellan företag och privatpersoner efter att företaget tagit slutlig ställning. Moderna garanterar att medverka vid prövningen och sedan följa ARNs beslut. För mer information samt anmälan se, www.arn.se eller skriv till Box 174, 101 23 Stockholm.

 

Domstol

Det finns alltid möjlighet att väcka talan i allmän domstol. Se www.domstol.se.

 

Rättsskydd vid tvist mot Moderna Försäkringar

Om du har en försäkring som innehåller ett rättsskyddsmoment kan detta rättskydd även komma att gälla vid en tvist mot oss. Rättsskyddsförsäkringen gäller under de förutsättningar som framgår av försäkringsvillkoren. Du måste särskilt ansöka om rättsskydd i det bolag där du har en rättsskyddsförsäkring.

 

Konsumenternas För­säkringsbyrå

Konsumenternas Försäkringsbyrå ger privatpersoner oberoende och kostnadsfri vägledning om pension, försäkring och skadereglering men prövar inte tvister. Konsumenternas Försäkringsbyrå gör också oberoende jämförelser av privata försäkringar och tjänstepensioner.

 

Kontakt

0200-22 58 00
Konsumenternas Försäkringsbyrå
Box 24215
104 51 Stockholm
konsumenternas.se

 

Konsumentverket

Du som privatperson kan även vända dig till Konsumentverket och deras upplysningstjänst Hallå Konsument, eller den kommunala konsumentvägledningen för råd och hjälp. För att se vad just din kommun erbjuder, se din kommuns hemsida.

 

Kontakt

0771-525 525
Hallå Konsument
Box 48
651 02 Karlstad
www.hallakonsument.se

Svensk Försäkrings Nämnder

Nämnden för Rättsskyddsfrågor och Ombudskostnadsnämnden prövar ärenden som gäller rättsskyddsförsäkring.
Personförsäkringsnämnden prövar ärenden som gäller medicinsk bedömning i sjuk- och olycksfallsförsäkring eller hem- och reseförsäkring.
Ansvarsförsäkringens Personskadenämnd prövar ärenden som gäller ersättning för personskada inom ansvars- och överfallsförsäkring som reglerats på skadeståndsrättslig grund.

För mer information om vilka ärenden Svensk Försäkrings Nämnden prövar se deras hemsida, www.forsakringsnamnder.se.
Svensk Försäkrings Nämnder,
Box 24067,
104 50 Stockholm,
Tfn 08-522 787 20,
info@forsakringsnamnder.se

 • Faktaruta


  Garanti
  Branschbestämmelserna ger dig som konsument 1 års garanti, vilket är en utökad rätt gentemot Konsumentköplagen.

  Reklamationsrätt
  För ursprungliga fel har du reklamationsrätt i tre år från inköpet. Bevisbördan vid reklamation för att felet ska ha funnits i produkten redan vid köpet övergår till konsument efter garantitiden. Kontrollera hur lång garanti som medföljer din produkt.

  Hemförsäkring
  Hemförsäkringen kan ha olika villkor för nedskrivning och självrisk. Kontrollera därför med ditt försäkringsbolag vad som gäller i ditt fall.