• Produktförsäkring

Begränsningar

Trygghetsavtalet täcker mycket, men inte allt. Vi ersätter exempelvis inte:

• en skada som består i eller är en följd av slitage, förbrukning, onormalt brukande, försummat underhåll, eller annan skada som inte påverkar funktionen hos objektet.

• förbrukningsmaterial såsom t.ex. batterier, lampor, film, skrivhuvud, bläckpatroner.

• en skada förorsakad genom det försäkrade objektet (följdskada) se dock paragraf 5 i villkoret.

• en skada förorsakad genom datavirus eller fel i programvara eller bristande funktion till följd av sådant fel.

• skador på plasma- och LCD-skärmar såsom t.ex. att bildpunkter slocknat då skärmens funktion i övrigt motsvarar tillverkarens riktlinjer eller skada av typen att bilden ”bränt fast”.

• förlust av produkt förorsakad av annat än stöld genom inbrott i din bostad, ditt fritidshus eller på ditt kontor. 

För kompletta begränsningar, se det fullständiga villkoret.